مقایسه قدرت پرواز زنبور پارازیتویید (Trichogramma brassicae (Hym.:Trichogramatidae در نسل های مختلف آزمایشگاهی

موسویان سیدشاهین,عطاران محمدرضا,شجاعی محمود,شاهرخی شهرام

ارزیابی قدرت پرواز از معیارهای کنترل کیفی زنبورهای پارازیتوئید می باشد. در این تحقیق تاثیر نسل روی قدرت پرواز زنبورTrichogramma brassicae بررسی شد. برای این منظور زنبورهای پارازیتویید با نصب تله های تخم حاوی بید غلات،Sitotroga cerealella در مزارع برنج و جمع آوری تخم های كرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens جمع آوری و هشت نسل متوالی در شرایط آزمایشگاهی روی تخم های بید غلات پرورش داده شدند. آزمایش تعیین قدرت پرواز در نسل های دوم، چهارم، ششم و هشتم با استفاده لوله های پولیکای مشکی استوانه ای شکل انجام گرفت. پس از تلف شدن زنبور ها در آون، درصد زنبور های ماده بی تحرک، راه رونده و پرواز كننده به سمت نور در نسل های مختلف محاسبه گردید. نتایج مقایسه آماری نشان داد كه با افزایش تعداد نسل، قدرت پرواز و تحرک زنبورهای تریكوگراما كاهش یافت و درصد زنبور های فاقد قدرت پرواز افزایش یافت. در نسل دوم 88.2±9.41 درصد از زنبورها دارای قدرت پرواز، 65.2±7.36 درصد دارای توانایی راه رفتن و 45.2±4.21 درصد فاقد قدرت پرواز بودند. بیشترین درصد زنبورهای فاقد قدرت پرواز و تحرک (07.2±4.74 %) در نسل هشتم مشاهده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که قدرت پرواز و تحرک زنبور T. brassicae در شرایط پرورش مداوم آزمایشگاهی به تدریج کاهش می یابد.

كلید واژه: Trichogramma brassicae، کنترل کیفی، نسل، قدرت پرواز، بید غلات