گزارش زنبور پارازیتوئید (Praon gallicum (Hym.: Braconidae, Aphidiinae از ایران (گزارش کوتاه علمی)

باقری متین شهلا,شاهرخی خانقاه شهرام*,استاری پتر

* بخش تحقیقات كنترل بیولوژیك، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران

طی بررسی هایی که به منظور جمع آوری و شناسایی پارازیتوییدهای شته ها در سال 1385 در مزارع گندم استان كرمانشاه انجام شد، با آمار برداری های منظم هفتگی شته های مومیایی جمع آوری و پس از تشخیص شته میزبان، در لوله های آزمایش در شرایط 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 60-50 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. زنبورهای پارازیتوئید خارج شده در الکل 75 درصد نگهداری و پس از تشخیص برای تایید به دکتر Petr Stary در موسسه حشره شناسی آکادمی علوم جمهوری چک ارسال شدند. در این تحقیق هفت گونه از زنبورهای پارازیتوئید خانواده Braconidae از زیر خانواده Aphidiinae در بهار سال های 85-1384 از روی شته های غلات استان کرمانشاه جمع آوری شدند كه در این میان گونه Praon gallicum برای اولین بار از ایران گزارش می شود.