روش تحلیلی محاسبه نشت از كانال نیمه بیضی به روش نگاشت كانفرمال

مجتهدی سیدحسین,فغفورمغربی محمود*

* دانشگاه فردوسی مشهد

در این مقاله، راه حل تحلیلی برای محاسبه نشت حالت پایدار محصور نشده از یک كانال منحنی شكل با مقطع نیمه بیضی ارائه شده است. راه حل تحلیلی محاسبه نشت از كانال های منحنی شكل به دلیل مشكل بودن نگاشت كانفرمال پروفیل سطح مقطع این گونه كانال ها عمومیت نیافته است. در كار حاضر از هدوگراف سرعت و تبدیل شوارتز-كریستوفل استفاده شده است. در بدست آوردن نگاشت پروفیل سطح مقطع كانال از روشی به نام روش معكوس استفاده می شود كه در آن مرز پروفیل سطح مقطع واقعی كانال در امتداد یک دایره در صفحه هدوگراف سرعت نگاشت می شود. محاسبات در حالت نشت پایدار از كانال نیمه بیضی كه در زیر آن یک لایه زهكش در عمق محدود در زیر بستر كانال قرار گرفته است، انجام می شود. از این روش می توان مقدار نشت، با فرض قرارگیری لایه زهكش در عمق بی نهایت را نیز بدست آورد. از راه حل ارایه شده میزان دبی نشت، معادلات پارامتریک برای نشان دادن مكان هندسی منحنی سطح آزاد و مقدار عرض نشت در لایه زهكش را می توان بدست آورد. همچنین می توان گفت كه دقت روش معكوس در مقایسه با روش های تحلیلی سایر محققین نظیر كازنی قابل قبول بوده و محدودیت آن یعنی غیر عملی بودن شكل مقطع كانال با نسبت های كوچک عرض سطح آب به عمق را نخواهد داشت.

كلید واژه: نشت، نگاشت كانفرمال، روش معكوس، لایه زهكش، منحنی سطح آزاد