تاثیرپذیری كارآیی مصرف آب و عملكرد سیب زمینی رقم سانته از آبیاری محدود

بهرام لو رضا*,ناصری ابوالفضل

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی همدان

به منظور بررسی عكس العمل كارآیی مصرف آب و عملكرد سیب زمینی رقم سانته به آبیاری محدود، پژوهشی در ایستگاه تحقیقات كشاورزی اكباتان- همدان با تیمارهای آبیاری كامل (شاهد)، آبیاری با یک هفته، دو هفته و سه هفته تاخیر در چهارمین آبیاری سیب زمینی در سه سال زراعی متوالی از 1383 تا 1385 انجام شده است. نتایج آزمایش ها نشان داد بیشترین و كمترین عملكرد برابر 82/27 و 95/24 تن در هكتار به ترتیب از آبیاری با دو هفته تاخیر و آبیاری كامل به دست آمده است. عدم حساسیت مراحل اولیه رشد سیب زمینی به تاخیر در آبیاری موجب این نتیجه شده است. علاوه بر آن، آب مصرفی در آبیاری كامل سیب زمینی حدود 12803 مترمكعب در هكتار بوده، در حالی كه نیاز آبی آن در شرایط اقلیمی اكباتان نزدیک 6640 مترمكعب در هكتار است. به نظر می رسد كاربرد آب زیاد، موجب كاهش عملكرد شده باشد. همچنین بیشترین كارآیی مصرف آب برابر 44/2 وكمترین مقدار آن برابر 96/1 كیلوگرم بر مترمكعب به ترتیب از كاربرد تیمار آبیاری با دو هفته تاخیر و آبیاری كامل حاصل شده است. آبیاری محدود در مراحل اولیه رشد سیب زمینی نه تنها موجب كاهش عملكرد آن نشده، بلكه موجب افزایش كارآیی مصرف آب نسبت به آبیاری كامل نیز شده است. برای مرتبط نمودن عملكرد محصول به آب مصرفی، یک تابع تولید با تحلیل رگرسیون چندگانه به دست آمد.كاربرد آبیاری با تاخیر دو هفته، موجب افزایش عملكرد به اندازه 4/11 درصد و صرفه جویی در آب به اندازه 3/10 درصد نسبت به شرایط آبیاری كامل شده است. توصیه می شود برای داشتن عملكرد وكارآیی مصرف آب بهینه، سیب زمینی رقم سانته با دوهفته تاخیر پس از سومین نوبت، آبیاری شود.

كلید واژه: كم آبیاری، برنامه ریزی آبیاری، عملكرد سیب زمینی، كارآیی مصرف آب