تاثیر بازه زمانی اندازه گیری متغیرهای هواشناسی در برآورد نیاز آبی گیاه مرجع چمن در منطقه كرمان

بختیاری بهرام*,لیاقت عبدالمجید,خلیلی علی

* گروه مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهید باهنر كرمان

در این مطالعه، تاثیر بازه زمانی متغیرهای هواشناسی اندازه گیری شده در برآورد تبخیر تعرق مرجع (ETo) در ایستگاه هواشناسی خودكار مستقر در مزرعه دانشگاه شهید باهنر كرمان مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از سری داده های اندازه گیری شده در فواصل زمانی 10 دقیقه ای طی یک دوره زمانی یک ماهه (ژوئن 2007) مشتمل بر 4318 داده از متغیرهای هواشناسی تشعشع طول موج كوتاه خورشید، سرعت باد، دمای هوا و رطوبت نسبی، ابتدا تاثیر بازه زمانی نمونه برداری در برآورد میانگین های متغیرهای مذكور تحلیل شده است. همچنین با استفاده از تحلیل حساسیت مدل پنمن- مونتیث استاندارد ASCE و با تركیب ضرایب حساسیت و خطاهای حاصله به سبب نمونه برداری زمانی، تاثیر بازه زمانی اندازه گیری داده های هواشناسی در براورد ETo روزانه برای هر متغیر به صورت كمی بررسی گردیده است. نتایج نشان داد كه شدت تابش خورشید و سرعت باد از حساس ترین متغیرهای هواشناسی موثر بر اریبی در اثر بازه زمانی نمونه  برداری ناكافی بوده اند. به طوری كه خطای روزانه ای معادل 6/12% برای شدت تابش و 6/13% برای سرعت باد در اثر ناكافی بودن نمونه گیری متغیرها به دست آمد. به علاوه، تاثیر ناكافی بودن نمونه گیری زمانی در برآورد ETo روزانه با توجه به حداكثر اریبی 41/0 میلی متر بر روز به سبب نمونه  برداری ناكافی شدت تابش خورشید معنی دار بوده است.

كلید واژه: تبخیرتعرق، داده های اقلیمی، كرمان، نمونه گیری زمانی