بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)

علی زاده امین,روشنی آتنا*,بنایان اول محمد

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

در تمامی مناطق كشاورزی تعیین پارامترهای فصل بارش از جمله تاریخ شروع بارش ها، تاریخ پایان فصل بارش و یا تعیین تداوم دوره های خشكی بین بارندگی ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این تحقیق از داده های روزانه بارش برای دوره زمانی 1340-1387 ایستگاه اقلیم شناسی شهر مشهد برای بدست آوردن پارامترهای فوق استفاده شده است. تاریخ شروع بارش ها با استفاده از 7 روش مختلف كه تعدادی از آنها بر پایه مقدار بارش تجمعی و بعضی بر پایه روابط بین بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل می باشند، محاسبه و در انتها یک روش تركیبی با توجه به شرایط منطقه، برای محاسبه این پارامترها ارایه شده است. همچنین برای تمامی سالها برای هر روش چنانچه تاریخ شروع محاسبه شده بر اساس تعریف، اشتباه بوده آن سال مشخص شده است. تاریخ پایان فصل بارش نیز با 2 فرضیه بررسی و سپس با توجه به تاریخ های شروع با فرضیه تركیبی و تاریخ های پایان با روش دوم، طول فصل رویش معین شده كه با توجه به این بررسی ها به طور متوسط شروع فصل بارش در مشهد ششم آذرماه است و طول دوره بارش 185 روز خواهد بود. در انتها نیز اثر تغییر اقلیم بر تاریخ شروع و پایان فصل بارش و طول دوره بارندگی مورد بررسی قرار گرفته است كه این بررسی نشان می دهد تغییر اقلیم تاثیر چندانی بر پارامترهای فصل بارش نداشته است.

كلید واژه: شروع بارندگی، پایان بارندگی، طول فصل بارش، شروع اشتباه، تغییر اقلیم