معرفی رقم (رصد، رقم جدید گندم نان زمستانه برای مناطق سرد و سرد معتدل دیم ایران)

روستایی مظفر*,صادق زاده اهری داوود,حسن پورحسنی مقصود,زادحسن اسماعیل,حق ‌پرست رضا,آقایی سربرزه مصطفی,نادرمحمودی كورش,روحی ابراهیم,احمدی ملك مسعود,اسكندری ایرج,فیضی اصل ولی,ولی زاده غلام رضا,عبدالرحمانی بهمن,سلیمانی كاظم,پاشاپور هوشنگ,پورسیاه بیدی محمدمهدی,عابدی اسكویی میرسعید,عابدی اصل غلام رضا

درسال 1367-68 بین گندم سرداری (Sefid) با لاین خارجی 15 Fenkang در بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر در کرج تلاقی انجام شد و به علت وجود ویژگی های زراعی مناسب در F1 ارزیابی نسل های در حال تفکیک آن در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه انجام شد و لاین خالصشده با نام Sefid 15 × Fankang پس از بررسیدر آزمایش های مقدماتی و مقایسه عملکرد (BWYT-A) ایستگاه تحقیقات دیم مراغه، با توجه به عملکرد بالا و ویژگی های زراعی مناسب دیگر برای آزمایش های مقایسه عملکرد پیشرفته دیم ایستگاه های تحقیقاتی مناطق سردسیر و معتدل سرد انتخاب شد.