تجزیه و تحلیل اقتصادی الگوی مصرف برنج در نیجریه

فاكایود س. ب.*,اوموتشو او. ا.,اومیونیوا ا. ا.

در این بخش با انتخاب ایالت كاوارا به عنوان مطالعه موردی به بررسی طبیعت الگوی مصرف برنج در نیجریه پرداخته شده است. روش تحقیق شامل تكنیك نمونه گیری دو مرحله ای است كه به بررسی 110 خانوار مصرف كننده برنج از دو روستا و شش شهر در ایالت كاوارا انتخاب شده است. ابزار تحلیل مورد استفاده در تحقیق شامل آمار توصیفی و مدل لوجیت چند جمله ای میباشد. عوامل اصلی كه به طور معنی داری رجحان مصرف كننده را برای استفاده از برنج وارداتی و یا تركیبی از برنج داخلی و وارداتی تحت تاثیر قرار داده عبارتند از: درآمد سرپرست خانوار، اندازه خانوار و سطح تحصیلات سرپرست خانوار خواهد بود كه قیمت هر كیلوگرم برنج اثر معنی داری بر الگوی مصرف نداشته است. این بخش پیشنهاد میكند كه باید تلاشهایی صورت گیرد تا تولید برنج با امكانات استانداردهای لازم افزایش یابد. این امر كمك میكند كه مزیت نسبی رقابتی برنج داخلی در مقایسه با برنج وارداتی تقاضای برنج داخلی را افزایش دهد.