آلودگی طبیعی محصول ذرت مناطق گلستان و مغان به داكسی نیوالنول

كرمی اسبو روح اله,میرابوالفتحی منصوره*,علی اكبری ف.

محصول ذرت سالهای 1384-85 استان گلستان و مغان از نظر آلودگی به داكسی نیوالنول مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها از مراحل مختلف شامل قبل از برداشت، در مرحله برداشت، پس از برداشت و بعد از خشك نمودن دانه های ذرت جمع آوری گردید. زیر نمونه های آسیاب شده با استفاده از آب عصاره گیری و با ستون های ایمونوافینیتی تصفیه گردید. میزان داكسی نیوالنول نمونه ها با استفاده از كروماتوگرافی مایع فاز معكوس ارزیابی شد. منحنی استاندارد برای محلول استاندارد در غلظت های 50-10000 نانوگرم در میلی لیتر كاملا خطی بود، حد تشخیص روش 10 نانوگرم در گرم و بازیافت آن برای نمونه های غنی شده حاوی 500 و 1000 نانوگرم در گرم داكسی نیوالنول به ترتیب 5.73 و 93.5 درصد بود. آلودگی به داكسی نیوالنول در 76.7 نمونه ها مشاهده گردید و گستره آلودگی برابر 54.4 تا 518.4 نانوگرم در گرم و میانگین آلودگی در نمونه های آلوده 116.25 نانوگرم در گرم ارزیابی گردید.