مقایسه شاخص های كیفی آب برای انتخاب بهترین شاخص در سد مخزنی کرخه

نیكونهاد علی*,معاضد هادی,كاظم بیگی فاروق

* گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشكی ایلام

سد مخزنی كرخه با حجمی برابر 7.2 میلیارد متر مكعب بزرگترین سد مخزنی كشور است كه در شمال غربی خوزستان بر روی رودخانه كرخه احداث شده است. این بررسی به منظور انتخاب شاخص كیفی مناسب علمی برای پایش مداوم تاثیرات احتمالی این سازه بزرگ آبی بر كیفیت آب رودخانه كرخه انجام گرفته است. جهت انجام این تحقیق چهار ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. سپس با استفاده از چهار شاخص كیفی معتبر NSFWQIm وNSFWQIa  و OWQI و DSWQI كیفیت آب در هر چهار ایستگاه به صورت هر دو ماه یك بار و سالیانه (خرداد 1384 لغایت فروردین 1385) مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش مقایسه ای جیل جانویک برای مقایسه شاخص های مورد نظر استفاده گردید. نتایج این مقایسه نشان داد شاخص NSFWQIm تغییرات کیفی آب سد کرخه را بهتر از دیگر شاخص ها نشان میدهد.

كلید واژه: شاخص های كیفی آب، شاخص NSFWQI،OWQI ،DSWQI ، سد مخزنی كرخه