بررسی آزمایشگاهی مشخصات جهش هیدرولیكی كنترل شده توسط آستانه لبه تیز در حوضچه های آرامش واگرا

گردنوشهری امیر*,امید محمدحسین,كوچك زاده صلاح

* گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشكده مهندسی آب و خاك، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

حوضچه های آرامش واگرا بدلیل هماهنگی با مقاطع بالادست و پایین دست و داشتن نسبت عمق ثانویه و طول کمتر، دارای برتری نسبت به حوضچه های کلاسیک است. از طرفی این گونه حوضچه ها با مشکل ناپایداری و نامتقارن بودن جهش هیدرولیکی روبرو هستند. در این تحقیق اثر آستانه لبه تیز بر بهبود مشخصات جهش هیدرولیكی در یک حوضچه آرامش واگرا مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آستانه هایی با ارتفاع های مختلف و موقعیت های متفاوت نسبت به پنجه جهش كه در حوضچه هایی با زوایای واگرایی 3، 5 و 9 درجه قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفتند. در مجموع 228 آزمایش در محدوده اعداد فرود اولیه 3.1 تا 10.3 انجام شد و در هر آزمایش مشخصات اصلی جهش هیدرولیكی شامل نسبت عمق ثانویه، طول نسبی و افت نسبی انرژی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند كه نصب آستانه لبه تیز تاثیر ناچیزی در نسبت عمق ثانویه و در نتیجه افت انرژی جهش هیدرولیکی واگرا دارد ولی باعث کاهش قابل ملاحظه ای در طول جهش هیدرولیکی می شود. همچنین مشخص شد که استفاده از آستانه لبه تیز باعث بهبود وضعیت عمومی جهش هیدرولیکی واگرا و تثبیت موقعیت آن می شود.

كلید واژه: جهش هیدرولیكی كنترل شده، حوضچه آرامش واگرا، آستانه لبه تیز، جهش هیدرولیکی واگرا