طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه ای نفوذسنج پشت تراكتوری

نادری بلداجی مجتبی*,علی مردانی رضا,طباطبایی فر سیداحمد,شریفی احمد

* كرج- پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

یكی از مقوله های مهم كشاورزی، فشردگی خاك است. برای اندازه گیری این پارامتر، روش های متعددی وجود دارد. یكی از این روش ها، اندازه گیری میزان نیروی مورد نیاز در واحد سطح برای نفوذ یك مخروط فولادی با ابعاد استاندارد و با سرعت ثابت است. این پارامتر «شاخص مخروطی» نامیده می شود. برای اندازه گیری شاخص مخروطی از دستگاه نفوذ سنج استفاده می شود. در این تحقیق یك دستگاه نفوذسنج پشت تراكتوری پس از طراحی، ساخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. این دستگاه شامل پنج قسمت قاب، واحد محرك هیدرولیكی، مبدل نیرو (لودسل)، واحد اندازه گیری عمق، و سیستم تحصیل اطلاعات است. دستگاه قابل نصب بر اتصال سه نقطه تراكتورهای گروه III است و سیستم هیدرولیك آن می تواند سرعت ثابت مورد نیاز 3) سانتی متر بر ثانیه مطابق با استاندارد (ASAE, S313.3 را تامین كند. در این دستگاه برای اندازه گیری نیرو از مبدل تیری یك سرگیردار و برای اندازه گیری عمق از حسگر فرستنده وگیرنده نوری استفاده شده است. برای دریافت و ذخیره داده ها، سیستم تحصیل اطلاعات با استفاده از میكروكنترلر طراحی و ساخته شد. در مرحله ارزیابی دستگاه، با مقایسه داده های دستگاه پشت تراكتوری با داده های دستگاه دستی Eijkelkamp مشخص شد كه در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری بین آنها وجود ندارد. سرانجام اینكه كارایی دستگاه قابل اطمینان  عملكرد قسمت های مكانیكی و الكتریكی آن بدون مشكل است.

كلید واژه: سیستم تحصیل اطلاعات، شاخص مخروطی، نفوذسنج پشت تراكتوری