مقایسه منحنی انعکاس طیفی سطح زیر و روی برگ گونه های راش و ممرز با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص های طیفی

آگاهی دقیق از چگونگی انعکاس طیفی پدیده ها از اهمیت بسیار زیادی در سنجش از دور برخوردار است. بازتاب ثبت­شده از تاج­ پوشش درخت می تواند به علت تفاوت زاویه برگ ها، شاخه ها و همچنین فضای درونی تاج پوشش، با بازتاب نمونه برگ همان درخت متفاوت باشد. از این رو ضروری است که علاوه بر بازتاب طیفی سطح رویی برگ، سطح زیرین برگ نیز مورد بررسی قرار گیرد. اینچنین اطلاعات، لازمه مدلسازی بازتاب تاج درختان و توده های جنگلی است. هدف از این تحقیق تهیه و بررسی بازتاب طیفی دو سطح زیر و روی برگ دو گونه راش و ممرز در شرایط طبیعی و بررسی تفاوت طیفی آنها با استفاده از شاخص های حساس به کلروفیل و کارتنوئید است. در این تحقیق اندازه گیری­های طیفی با استفاده از یک دستگاه طیف سنج زمینی به نام ASD Field Spec با دامنه طول موج طیفی کامل 2500-350 نانومتر بر روی نمونه های بر گ 52 درخت در شرایط طبیعی در جنگل خیرود نوشهر انجام و در مجموع 312 منحنی طیفی ثبت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تهیه منحنی های بازتاب طیفی گونه ها نشان می دهد که در گونه ممرز، مقدار انعکاس طیفی سطح زیر برگ در تمامی طول منحنی بیشتر از سطح روی برگ است. در حالیکه در گونه راش، بازتاب، تنها در محدوده مرئی و مادون قرمز دور در سطح زیرین بیشتر و در مادون قرمز نزدیک کمتر است. به منظور بررسی دقیق تر تفاوت های بازتاب طیفی گونه ها در دو سطح برگ، شاخص های طیفی حساس به غلظت کلروفیل و کارتنوئید و رنگدانه های فتوسنتزی محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. ارزش شاخص NDI در سطح روی برگ نسبت به سطح زیرین بیشتر است. در مقابل بر اساس شاخص های SIPI و PRI ارزش ها در سطح روی برگ نسبت به سطح زیرین کمتر است. در هر سه مورد تفاوت معنی داری (a=0.01 ،p<0.0001 ) بین دو سطح برگ در گونه های ممرز و راش دیده می شود.

كلید واژه: طیف سنجی زمینی، طیف سطح زیر و روی برگ، شاخص طیفی، راش، ممرز