بررسی تنوع گونه های چوبی در رویشگاه های سفید مازوی گرجستانی (Quercus petraea subsp. iberica) (مطالعه موردی: رویشگاه های چوبه درق و دارانا ارسباران)

پوربابایی حسن*,منافی حسن,عابدی طوبی

* گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

هدف از این تحقیق بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی رویشگاه سفید مازوی گرجستانی (Quercus petraea subsp. iberica) در دو منطقه چوبه درق و دارانای ارسباران است. با استفاده از روش آماربرداری تصادفی بلوکی قطعات نمونه تعیین و در داخل قطعات نمونه 10 آری، نوع گونه های درختی شناسایی و قطر برابرسینه آنها اندازه گیری شد. همچنین نوع گونه های درختچه ای شناسایی و تعداد آنها شمارش شد، تجدید حیات دانه زاد و شاخه زاد سفید مازوی گرجستانی و گونه های همراه آن نیز در میکروپلات های یک آری شمارش شد. تحلیل داده ها به کمک شاخص های تنوع سیمپسون، N2 هیل، شانون- وینر، N1 مک آرتور و یکنواختی ویلسون و اسمیت (Evar) انجام گرفت و اهمیت گونه های درختی و درختچه ای (SIV) نیز در هر دو رویشگاه محاسبه شد. نتایج نشان داد که غنای گونه های درختی و درختچه ای در رویشگاه چوبه درق به ترتیب، 11 و 18 عدد و در رویشگاه دارانا 13 و 10 عدد است. شاخص های تنوع و یکنواختی در رویشگاه چوبه درق در لایه گونه های درختی به ترتیب 495/0، 144/2، 256/1، 489/2 و 657/0 و در لایه درختچه ای به ترتیب 683/0، 723/3، 937/1، 234/4 و 693‏/0 است. این شاخص ها در رویشگاه دارانا در لایه گونه های درختی به ترتیب 651/0، 462/3، 002/2، 092/4 و 639/0 و در لایه گونه های درختچه ای به ترتیب 287/0، 142/1، 655/0، 284/1 و 289/0 به دست آمد. در لایه گونه های درختی بیشترین مقدار SIV در رویشگاه های چوبه­درق و دارانا به سفید مازوی گرجستانی (به ترتیب 064/203 و 710/166 درصد) و کمترین آن به گونه بارانک (به ترتیب 203/3 و 908/3 درصد) تعلق داشت.

كلید واژه: تنوع گونه های چوبی، سفید مازوی گرجستانی، چوبه درق، دارانا، ارسباران