مقایسه تركیبات شیمیایی آرتمیا ارومیانا غنی شده با منابع و سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره (HUFA) در زمانهای مختلف

حافظیه محمود*,كامارودین محمدصالح,رز بن سعد چی,كمال عبدستار مصطفی,آق ناصر,حسین پور حمیرا

* موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

كیفیت غذایی سویه های تجاری آرتمیا از نظر میزان آراشیدونیك اسید ARA، ایكوزاپنتانوئیك اسید EPA و مخصوصا دكوزاهكزانوئیك اسید DHA نسبتا فقیر می باشند و لازم است این غذاهای زنده با كمك امولسیونها یا روغن های خاص غنی شوند.
به منظور بهبود در محتوای
EPA, DHA، نسبت DHA/EPA و ARA ناپلیوس آرتمیا ارومیانا، امولسیون تجاری ICES30.4 ساخت بلژیك، روغن بذر كتان بعنوان روغن گیاهی، روغن كبد ماهی كاد و روغن تخمدان ماهی خاویاری بعنوان دو روغن حیوانی كه در آنها میزان EPA بترتیب 6.29، 0.03، 11.39 و 7.55 و میزان DHA بترتیب 20.90، 0.00، 7.64 و 2.76 میلی گرم در لیتر وزن خشك می باشد با سه غلظت 100)، 200 و 300 واحد درمیلیون) در دو زمان مختلف 12) و 24 ساعت) بعنوان ماده غنی ساز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج نشان دادند كه امولسیون روغن گیاهی در سطوح و زمانهای مختلف تاثیر چندانی در افزایش محتوای اسیدهای چرب فوق غیراشباع و نسبت
DHA/EPA ندارند ولی روغن های حیوانی و امولسیون در غنی سازی این اسیدها تاثیر مثبت داشته، روغن تخمدان ماهی خاویاری ضعیفترین نسبت DHA/EPA 0.40) در سطح 300 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت) و امولسیون تجاری بهترین نسبت DHA/EPA 1.20) در سطح 300 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت) را سبب شدند. روغن كاد 0.53) در سطح 100 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت) بهترین روغن می باشد كه با توجه به قیمت و قابلیت دستیابی می تواند برای بهبود نسبت جایگزین امولسیون تجاری گردد. بطور كلی میزان HUFA در سطح 200 واحد در میلیون و زمان 24 ساعت افزایش یافت. همچنین تمام روغن های مورد استفاده باعث افزایش درصد پروتئین و چربی در ناپلیوس آرتمیا ارومیانا گردیدند.

كلید واژه: HUFA، غنی سازی، آرتمیا، ارومیانا، تركیبات شیمیایی