شناسایی تركیب های طبیعی ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (.Holothuria sp) خلیج فارس و بررسی اثر آنتی اكسیدانی آنها به روش (Oil Stability Index (OSI

اسماعیلی اكبر*,شاه نقی نرگس,روستاییان عبدالحسین,اشجع اردلان آریا,بهمئی منوچهر

* دانشكده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد تهران شمال

در این پژوهش تركیب های ناقطبی و نیمه قطبی موجود در خیار دریایی (Holothuria sp.) جمع آوری شده از سواحل بندرلنگه، با استفاده از روش Bligh & Dyer استخراج شد. استخراج مواد طبیعی ناقطبی موجود ابتدا بوسیله نرمال هگزان و سپس تركیبات نیمه قطبی با استفاده از دی اتیل اتر انجام شد. پس از تغلیظ شدن، نمونه های تهیه شده به دستگاه گاز كروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق شد و طیف های جرمی بدست آمد. با استفاده از مراجع (Eight peak) و محاسبه اندیس كواتس (KI) و مطابقت آنها با اندیسهای كواتس استاندارد، تركیبات موجود در فازهای هگزانی واتری شناسایی گردید. براساس نتایج بدست آمده‌، در فاز هگزانی بافت خیار دریایی 9 ماده شامل: -2 اكتانول 5.23) درصد)، -5 متیل -2 هگزانول 8.05) درصد)، -2 نونانول 2.50) درصد)، -2 دكامتیل سیكلوهگزاسیلوكسان 2.09) درصد)، -3 هیدروكسی استئاریك اسید 1.66) درصد)، متیل آرچیدونات 20.65) درصد)، 1 و 4 و 8، -2 دكاتری ان 21.71) درصد)، اولئیك اسید 30.27) درصد)، -2-1 دكانول 2.52) درصد) و همچنین در فاز اتری آن، 7 ماده شامل: تترادكان 0.63) درصد)، پالمیت اولئیك اسید 1.23) درصد)، پالمیتیك اسید 1.63) درصد)، اولئیك اسید 40.31) درصد)، استئاریك اسید 3.40) درصد)، متیل آرچیدنات 28.62) درصد) و 1 و -2 بنزن دی كربوكسیلیك اسید 2.17) درصد) شناسایی گردید در هر دو فاز بیشترین درصد را اولئیك اسید بخود اختصاص داده است. بررسی اثر آنتی اكسیدانی نیز به روش SIO و توسط دستگاه Rancimat انجام گرفت، كه در بررسی انجام شده هیچگونه اثر آنتی اكسیدانی در تركیبات مورد نظر دیده نشد.

كلید واژه: خیار دریایی، آنتی اكسیدان، Holothuria sp.، OSI، Rancimat