بررسی تولید مثل و طول بلوغ جنسی ماهی گیش كاذب (Lactarius lactarius) در آبهای ساحلی دریای عمان

دوستدار مسطوره*,وثوقی غلام حسین,پورغلام رضا

* دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، واحد علوم و تحقیقات

این تحقیق با اهداف بررسی و تعیین دوره تولید مثل، زمان اوج تخمریزی، طول بلوغ جنسی (Lm50) و اندازه چشمه تور مناسب برای صید ماهی گیش كاذب (Lactarius lactarius) به مدت 12 ماه در آبهای ساحلی دریای عمان از آبان 1386 تا مهر 1387 انجام شد. طی این مدت 702 عدد ماهی گیش كاذب بصورت ماهانه و تصادفی از تركیب صید تورهای گوشگیر و شناور ترالر فردوس 3 نمونه برداری شد. میانگین (± انحراف معیار) طول و وزن كل این ماهی بترتیب برای جنس ماده 22.7±2.13 سانتیمتر و 142.2±41.64 گرم و برای جنس نر بترتیب 20.4±1.89 سانتیمتر و 103.1±29.07 گرم محاسبه شد. نسبت جنسی نر به ماده 0.37 به 1 بود و به جز ماههای خرداد و مرداد همواره فراوانی ماهیان ماده بیش از ماهیان نر بود. ماهیان نر از اندازه ای به مراتب كوچكتر از جنس ماده برخوردار بودند و در ماهیان با طول كل بیش از 25.5 سانتیمتر تمامی نمونه ها ماده بودند. بیشترین مقدار شاخص گنادی برای جنس ماده با 3.69 در خرداد ماه و برای جنس نر با 0.89 در تیرماه مشاهده شد. براساس روند تغییرات شاخص گنادی و فراوانی مراحل مختلف رسیدگی جنسی دوره تولید مثلی این ماهی از بهمن ماه تا شهریور ماه و اوج تخمریزی آن در مرداد ماه تعیین شد. مقدار هماوری مطلق 102032 عدد تخمك و مقدار هماوری نسبی به طول كل و وزن كل بترتیب 4491.9 و 780.7 عدد تخمك محاسبه شد. طول بلوغ جنسی 24.4 سانتیمتر (طول كل) و اندازه چشمه استاندارد صید آن 3.9 سانتیمتر (گره تا گره مجاور) تعیین شد.

كلید واژه: گیش كاذب، طول بلوغ جنسی، تخمریزی، همآوری، دریای عمان، ایران