بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

اكبرزاده غلام علی*,استكی عباس علی,اجلالی خانقاه كیوان,مرتضوی محمدصدیق,محبی نودژ لیلی,سراجی فرشته,آقاجری شیوا,هاشمیان سید عبدالمجید,سلیمی زاده مریم

* پژوهشكده اكولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس

توسعه فعالیت های پرورش میگو در سواحل جنوبی كشور خصوصا در استان هرمزگان در دهه اخیر از رشد نسبتا بالایی برخوردار بوده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی منطقه تیاب استان هرمزگان در سال 1382 به اجرا درآمد. در این تحقیق، برخی از پارامترهای كیفی آب از 9 ایستگاه انتخاب شده در كانالهای آبرسانی سایت های تیاب جنوبی و شمالی (ایستگاههای 1، 2، 3 و (4 و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و (9 بصورت ماهانه در یك دوره پرورش شش ماهه (تیرماه تا آذرماه) مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل پارامترها از آزمون آنالیز واریانس یكطرفه توسط نرم افزار آماری SPSS15 استفاده گردید. در این تحقیق محدوده تغییرات بدست آمده برای دمای هوا، دمای آب، شوری، pH، اكسیژن محلول، اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (COD)، نیترات، نیترت، آمونیاك كل، فسفات و فسفر كل بترتیب برابر با 21) تا 40 درجه سانتیگراد)، 22) تا 39 درجه سانتیگراد)، 37 ppt) تا 547.85) تا 8.384) تا 8.1 میلیگرم بر لیتر)، 0.2) تا 8.5 میلیگرم بر لیتر)، 0.11) تا 0.186 میلیگرم بر لیتر)، 0.001) تا 0.029 میلیگرم بر لیتر)،‌ (صفر تا 0.016 میلیگرم بر لیتر)، صفر تا 0.043 میلیگرم بر لیتر) و 0.014) تا 1.4 میلیگرم بر لیتر) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه مقادیر اكثر پارامترهای اندازه گیری شده در ایستگاههای متعلق به پسابهای خروجی 2) و 4) بیشتر از كانالهای ورودی (ایستگاههای 1 و 3) و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و 9) بوده است. نتایج آنالیز واریانس یكطرفه نشان داد كه بین ایستگاههای مربوط به پسابهای خروجی، كانال های آبرسانی و آبهای ساحلی مجاور مجتمع ها اختلاف معنی داری برای اكثر پارامترهای مورد مطالعه وجود دارد (P<0.05). با استفاده از نتایج بدست آمده می توان گفت خور تیاب بدلیل قرار گرفتن در حد فاصل مجتمع های پرورش میگو و آبهای ساحلی، توانسته است بار آلودگی ناشی از ورود پسابها را تعدیل و مانع از اثرات سوء زیست محیطی بر آبهای ساحلی گردد. لذا می توان گفت در حال حاضر تمام پارامترهای مورد مطالعه در آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو در وضعیت مطلوب خود قرار دارند.

كلید واژه: میگو، آبزی پروری، پساب،‌ تیاب، استان هرمزگان