تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی

حاتمی حمید*,آینه بند امیر,عزیزی مهدی,دادخواه علیرضا

* واحد علوم و تحقیقات اهواز

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر عملکرد و رشد ارقام سویا آزمایشی در دو محیط (سال 1385 در دانشکده کشاورزی شیروان و سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل رقم در سه سطح (هابیت، سپیده و ویلیامز از گروه رسیدگی 3) و کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره) بود. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر رقم و کود نیتروژن قرار گرفت، به طوری که رقم ویلیامز بیشترین عملکرد را نسبت به دو رقم دیگر نشان داد، البته اختلاف آن با رقم هابیت خیلی زیاد نبود. نتایج نشان داد كه مصرف كود نیتروژن به طور معنی داری موجب افزایش عملكرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف كود نیتروژن) شد. در بین اجزای عملكرد، تعداد غلاف در گره به طور معنی داری تحت تاثیر كود نیتروژن قرار گرفت، به طوری كه با افزایش میزان نیتروژن بر تعداد غلاف در گره افزوده شد. همچنین مشاهده شد كه كاربرد نیتروژن معدنی میزان تجمع ماده خشك، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ سویا را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد. در بین ارقام آزمایش، ویلیامز و سپیده در مقایسه با رقم هابیت دارای تجمع ماده خشك سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ بیشتری بودند.

كلید واژه: سویا، کود نیتروژن، عملکرد دانه، شاخص های رشد