بررسی استفاده از سر شاخه های انار در ساخت تخته خرده چوب

سلیمانی آشتیانی همایون*,كارگرفرد ابوالفضل,نوربخش امیر

* دانشگاه آزاد اسلامی کرج، واحد مهرشهر

در این بررسی با هدف کاربرد پسماندهای لیگنو سلولزی حاصل از هرس درختان انار در تولید تخته خرده چوب با استفاده از سر شاخه های چوب انار و چوب صنوبر (P.nigra ) در چهار ترکیب متفاوت (1- 100 درصد سر شاخه انار، 2-75 درصد سر شاخه انار و 25 درصد چوب صنوبر، 3-50 درصد سر شاخه انار و 50 درصد چوب صنوبر و 4-100 درصد چوب صنوبر به عنوان شاهد) و با استفاده از دو مقدار مصرف چسب 10 و 12 درصد و دو زمان پرس 4 و 5 دقیقه، اقدام به ساخت تخته خرده چوب گردید. از ترکیب عوامل فوق 16 ترکیب شرایط بوجود آمد و برای هر ترکیب 3 تخته و در مجموع 48 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. نتایج حاصل از آزمایشات فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش زمان پرس به طور معنی داری از مقاومت خمشی تخته ها کاسته شده است. از طرف دیگر تاثیر متقابل میزان مصرف چسب و زمان پرس بر روی مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها معنی دار بوده و در شرایط مصرف 10 درصد چسب با افزایش زمان پرس مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها کاهش یافت. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که با افزوده شدن خرده چوب صنوبر به ترکیب چوبی مورد استفاده برای ساخت تخته ها، مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته ها افزایش یافته است. از طرف دیگر در میزان مصرف چسب 10 درصد با افزایش زمان پرس، چسبندگی داخلی تخته ها بهبود یافته است در حالیکه در میزان مصرف چسب 12 درصد با افزایش زمان پرس، چسبندگی داخلی تخته ها به طور معنی داری کاهش یافته است. ولی تمام میانگین های چسبندگی داخلی حاصل برای تخته های ساخته شده از حد استاندارد بالاتر بوده است. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که با افزوده شدن خرده چوب صنوبر به ترکیب چوبی مورد استفاده برای ساخت تخته ها، واکشیدگی ضخامت تخته ها افزایش یافته است.

كلید واژه: تخته خرده چوب ، چوب انار، صنوبر، میزان مصرف چسب، زمان پرس و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی