مقایسه عملکرد و صفات فیزیولوژیکی 5 گونه یونجه یکساله در شرایط دیم استان کرمانشاه

اسفندیاری صادق*,حسن لی علی مراد,فرشادفر محسن,صفری هوشمند

* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، كرمانشاه

یونجه یكساله یكی از مهمترین گیاهان علوفه ای جهان به شمار می رود و به لحاظ تولید و كیفیت علوفه مناسب، تثبیت نیتروژن، كاهش فرسایش خاك از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق اثر شرایط دیم بر روی كیفیت علوفه پنج گونه به نام های M. minima, M.rigidula, M. turbinate, M. radiate و M. orbicularis در قالب طرح بلوك های كاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در شرایط دیم در بین گونه های یونجه یكساله برای صفات میزان آب نسبی برگ، تعداد ساقه و وزن خشک در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت. به عبارت دیگر برای این صفات تنوع معنی دار در بین گونه ها تحت شرایط دیم وجود دارد. همچنین برای صفات طول دوره فیزیولوژیک رشد، نسبت برگ به ساقه، کلروفیل فلورسنس، در سطح 5% اختلاف معنی داری مشاهده شد. اما در مورد صفات ارتفاع بوته، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. از نظر عملكرد، گونه های M. rigidula, M. turbinate, M. radiata  و M. orbicularis ترتیب با، 1451، 1667، 1681 و 1451كیلوگرم در هكتار در گروه اول قرار گرفتند، و تنها گونه M. minima با 1195 كیلوگرم در هكتار در گروه دوم قرار گرفت. به عبارت دیگر با توجه به نتایج، تحت شرایط دیم تنها گونه M. minima عملكرد ضعیفی داشت و دیگر گونه ها عملکرد تقریبا مشابهی داشتند. بطور كلی گونه M. Rigidula از نظر تمامی صفات مورد اندازه گیری به استثنا صفت تعداد ساقه گروه اول را به خود اختصاص داده است و در منطقه از عملكرد و استقرار خوبی برخوردار بود.

كلید واژه: یونجه یکساله، عملكرد، صفات فیزیولوژیك، دیم