بررسی اثر تاج پوشش درختان بر مقدار تولید و کیفیت پوشش مرتعی زیر اشکوب در منطقه زاگرس مرکزی

تشکری زاده منصوره*,متین خواه سیدحمید

* دانشگاه پیام نور

جنگل های غرب ایران، از غنی ترین منابع بیولوژیکی ایران به شمار می روند و مراتع زیر اشکوب این جنگل ها که تامین کننده قسمت اعظم علوفه مورد نیاز دام های عشایر و روستاییان است، این مناطق را به بزرگ ترین کانون دامداری ایران تبدیل کرده است. بنابراین تحقیق در مورد این جنگل ها و پوشش گیاهی زیراشکوب آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، تاثیر پوشش درختی بر تولید و کیفیت پوشش گیاهی زیراشکوب، در منطقه ذخیره گاه پشندگان ارزیابی شده است. عامل تولید در سه سطح سایه كامل (تصویر تاج)، سایه - آفتاب (سایه انداز) و آفتاب (باز) و عامل کیفیت در دو سطح زیراشکوب و ناحیه بدون تاج پوشش درخت، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به پر تعداد بودن گونه های درختی بلوط ایرانی و كیكم در منطقه، نمونه برداری در زیر اشكوب این درختان صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد كه تاثیر تاج پوشش درختی بر تولید و كیفیت پوشش مرتعی زیر اشكوب معنی دار است، به این ترتیب كه تولید پوشش مرتعی خوشخوراك (كلاس 1 و 2) در زیراشکوب درختان كاهش پیدا کرد، ولی کیفیت علوفه خوشخوراك بررسی شده در این ناحیه افزایش یافت. به عبارت دیگر تاثیر پوشش تاجی اشكوب درختی بر تولید مرتعی زیراشكوب منفی و در مقابل بر كیفیت علوفه مثبت بوده است.

كلید واژه: بیشه زراعی، پوشش مرتعی، تولید مرتع، کیفیت مرتع، زاگرس مرکزی