بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون

بررسی زیست شناسی پروانه جوانه خوار زیتون (Palpita unionalis (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای زنجان (طارم علیا)

موحدی فاضل مرتضی,عظیمی زاده نجمه

پروانه جوانه خوار زیتون یكی از مهم ترین آفات زیتون در نهالستان ها و باغات جوان زیتون می باشد. بیولوژی این آفت در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای بررسی گردید. پروانه جوانه خوار زیتون یك روز پس از ظهور جفتگیری كرده و از روز سوم تخمریزی می نماید. ماده ها تخم های خود را بصورت تكی یا یک ردیفی و اغلب در سطح زیرین برگ های جوانه های انتهایی قرار می دهند. هر حشره ماده به طور متوسط375.125±29  تخم می گذارد و بیشترین میزان تخمریزی را در روز سوم دارد. دوره انكوباسیون تخم3.42±0.81  روز می باشد. این حشره دارای پنج سن لاروی می باشد و لارو ها در سنین اول و دوم به رنگ زرد روشن و سنین بعدی سبز رنگ می باشند. طول دوران لاروی 22.28±0.22روز می باشد. لاروها برگ های جوانه های انتهایی را با ترشحات ابریشمی به یكدیگر چسبانده و در سنین اول و دوم از پارانشیم زیرین برگ و در سنین بالاتر كل برگ به جز رگبرگ اصلی را مورد تغذیه قرار می دهند و در شرایط تراكم بالا از پوست ساقه های نرم و نازك و نیز گوشت میوه ها تغذیه می كنند. میانگین درصد تلفات لاروی حدود 30% بود. شفیره در درون پناهگاه های ایجاد شده توسط لاروهای سن آخر تشكیل می شود. طول دوران شفیرگی 7.83±0.112 روز و میانگین تلفات این مرحله حدود 14% می باشد. نسبت جنسی حشرات كامل (ماده:نر) (14/1 :1) و میانگین طول عمر حشرات نر و ماده به ترتیب  14.33±2.49و  12.59±1.63روز می باشد. این حشره در شرایط آزمایشگاهی 8 نسل كامل با میانگین42±0.821  روز و در شرایط منطقه طارم حداقل 4 نسل كامل تولید می كند.
میانگین مرگ و میر حاصله توسط عوامل غیر زنده برای هر نسل به ترتیب: 7/26%, 4/13%, 50% و 4/23% محاسبه گردید. از نظر آماری بین میانگین طول نسل های مختلف در طبیعت در سطح 1% تفاوت معنی دار وجود داشت
 (P<0.0001). نسل پنجم آخرین نسل این آفت در منطقه است كه فرم زمستان گذران آفت را تشكیل می دهد. زمستان گذرانی این حشره بیشتر به صورت لاروهای سنین سوم تا پنجم و نیز شفیره ها در لابلای برگ ها خصوصا جوانه های انتهایی می باشد.

كلید واژه: پروانه جوانه خوار زیتون، زمستان گذرانی، تعداد نسل، بیولوژی

 


اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده

اولین گزارش چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده (Acari: Tetranychidae) در ایران

شیخ الاسلام زاده سارا,صادقی حسین

در مطالعه فون كنه های زیان آور درختان پهن برگ و درختچه های زینتی كه در سال های ???? و ???? در فضای سبز مشهد انجام گرفت، نمونه هایی از چهار گونه كنه از خانواده تترانیكیده، متعلق به 3 جنس به نام های: Oligonychus mangiferus (Rahman and Sapra, 1940) ، Oligonychus yothersi (Mc Gregor 1914)، Schizotetranychus hindustanicus (Hirst, 1924)و Eutetranychus africanus (Tuker, 1926) شناسایی گردید كه برای فون ایران جدید می باشند.

كلید واژه: فضای سبز، کنه، Tetranychidae، ایران


شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ANN-GA

زارع زاده مهریزی محبوبه*,بزرگ حداد امید

* دانشگاه تربیت مدرس، تهران

به منظور تعیین آبدهی رودخانه ها در آینده و برنامه ریزی جهت مصرف آب، از مدل هایی جهت پیش بینی این مقادیر استفاده می گردد. همچنین جهت تصحیح، تدقیق، تطویل، تکمیل و یا بازسازی داده ها، مدل های شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله مدل های تجربی مورد استفاده در این زمینه می توان به شبكه عصبی مصنوعی (ANN) اشاره نمود. در این تحقیق موثر بودن یا نبودن هر یك از عوامل دما، بارش، آبدهی و تاخیرهای زمانی این پارامترها در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی آسانتر به این پارامترها و نیز تعیین ترکیب بهینه پارامتر های موثر در واسنجی ضرایب ANN از الگوریتم ژنتیک (GA) به عنوان یک ابزار بهینه سازی استفاده گردیده است. با انجام فرآیند فوق در دو مدل شبیه سازی و پیش بینی جریان، تعداد لایه های مخفی، تعداد نرون های موثر در هر یک از لایه ها، عوامل هواشناسی و هیدرولوژیكی موثر و نیز گام های زمانی مناسب هر یك از این عوامل در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با استفاده از GA به نحوی تعیین می گردد که بهترین حالت در مقادیر شبیه سازی و پیش بینی شده آبدهی حاصل شود. در این تحقیق که در حوضه آبریز رودخانه دز صورت گرفته است، تابع هدف كاهش مقدار میانگین مربعات خطای كل در نظر گرفته شد. مقادیر ضریب همبستگی بین آبدهی های محاسباتی و موجود برای دو مدل شبیه سازی و پیش بینی به ترتیب برابر با 0.86 و 0.79 به دست آمد که بیانگر كارآیی الگوریتم ANN-GA در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی با دقت مطلوب می باشد. همچنین نتایج نشان دهنده برتری جواب های به دست آمده از مدل شبیه سازی نسبت به مدل پیش بینی می باشند. از دلایل این برتری می توان به وجود عوامل هواشناسی ماه مورد نظر در تعیین میزان آبدهی اشاره نمود.

كلید واژه: شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی، پیش بینی، آبدهی، بهینه یابی، الگوریتم ژنتیک

 


بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای

بهینه سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

نوابیان مریم*,لیاقت عبدالمجید,كراچیان رضا,عباسی فریبرز

* گروه مهندسی آب، دانشكده علوم كشاورزی، دانشگاه گیلان

از آنجا که کشاورزی یک کانون نامتمرکز آلایندگی است، مدیریت در سطح مزرعه شامل مدیریت بهینه آب و مواد مغذی می تواند به عنوان یک روش موثر در کاهش آلودگی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، یک مدل بهینه یابی با هدف کاهش خروج نیترات از مزرعه در کودآبیاری جویچه ای ارایه شده است. مدل بهینه یابی شامل چهار مدل شبیه سازی تخمین میزان رواناب، نفوذعمقی، غلظت نیترات در رواناب و نفوذ عمقی است. الگوریتم ژنتیک برای حل مدل بهینه یابی بکارگرفته شد. متغیرهای تصمیم شامل دبی ورودی، مدت زمان آبیاری، زمان شروع کوددهی و مدت زمان تزریق کود بودند. قابلیت مدلهای شبیه سازی در شبیه سازی فرآیند کودآبیاری منجر به ارایه مدل بهینه یابی جامع کودآبیاری برای شرایط مختلف اقلیم، گیاه، آبیاری و کوددهی شد. برای ارزیابی مدل بهینه یابی از داده های صحرایی در رژیم جریان ثابت استفاده شد. مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم برای مزرعه مورد مطالعه در شرایط حضور گیاه به ترتیب 0.184 لیتر بر ثانیه، 595.2 دقیقه، 7.5 دقیقه و 162.9 دقیقه برای دبی، مدت زمان آبیاری، زمان شروع کوددهی و مدت زمان تزریق بدست آمدند. این مقادیر به ترتیب برای شرایط بدون حضور گیاه 0.21 لیتر بر ثانیه، 537.1 دقیقه، 6.5 دقیقه و 143.0 دقیقه تعیین شدند. مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم، منجر به خروج به طور متوسط 113.86 و 118.13 میلی گرم بر لیتر نیترات از مزرعه به ترتیب در شرایط حضور و عدم حضور گیاه شدند. به دلیل افزایش غلظت نیترات در نفوذعمقی در حضور گیاه، مدل بهینه یابی با تغییر در مقادیر متغیرهای تصمیم و افزایش دبی، غلظت نیترات در نفوذ عمقی و رواناب را کاهش داد. نتایج نشان داد که حضور گیاه در نتایج بهینه یابی تاثیر دارد و بهتر است مقادیر بهینه در حضور و عدم حضور گیاه تعیین شوند.

كلید واژه: آبیاری جویچه ای، بهینه یابی، کودآبیاری، مدیریت آب و مواد مغذی، نیترات

 


بررسی و مطالعه نمایه قائم هوای منجر به بارندگی های مخرب تابستانه (مطالعه موردی: مشهد)

موسوی بایگی سیدمحمد*,اشرف بتول

* گروه مهندسی آب، دانشكده كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

بارش های شدید در زمان های غیرمتعارف، همواره یكی از عوامل مهم ایجاد خسارات فراوان در مناطق مختلف جغرافیایی است. در این تحقیق، سه بارش رخ داده در تابستان 1388 در مشهد و روزهای قبل از این بارندگی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی نمودارهای نحوه تغییرات پارامترهای هواشناسی در هر شش روز مورد مطالعه، نشان دهنده کاهش دما و فشار هوا و همچنین افزایش رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم در روزهای وقوع بارش در مقایسه با روزهای قبل از آن است. نتایج حاصل از تحلیل فیزیکی جو با استفاده از نمودارهای تفی گرام، حاکی از وجود ابرهای ضخیم با محتوی آب قابل توجه در آسمان منطقه در روزهای رخداد بارش می باشد. همچنین موقعیت تراز LCL و FCL، اختلاف ارتفاع قله ابر با سطح FCL و مقادیر شاخص های دینامیکی CAPE،SHOW  و KINX نیز بیانگر انرژی پتانسیل قابل توجه توده هوای صعود کننده و شرایط مساعد برای ناپایداری شدید هوا است. به عنوان مثال مقادیر شاخص های دینامیکی مذکور در روز بارش سیل آسا (24 شهریور) به ترتیب برابر 953.4، -4.67 و 35.30 به دست آمده است که هر سه معرف ناپایداری شدید هوا در این روز می باشند. بررسی نقشه های هم فشار سطح زمین نشانگر تقابل دو سامانه کم فشار و پرفشار در شرق کشور است. همچنین نقشه های هم فشار 850 هکتوپاسکال نیز مبین همرفت هوای گرم از نواحی جنوبی به سمت شمال شرق كشور است که منطبق با الگوهای فشاری سطح زمین می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که گسترش سامانه پرفشار سیبری طی فصل گرم سال، همزمان با همرفت هوای گرم و مرطوب جنوبی باعث ایجاد ناپایداری شدید هوا به طور غیر منتظره شده و این مطلب نیز موید تحلیل فیزیکی نمایه قائم جو می باشد.

كلید واژه: نمایه قائم، بارندگی تابستانه، همرفت هوای گرم، سامانه های فشاری، شاخص های فیزیکی و دینامیکی جو


بررسی تغییرات مكانی برخی شاخص های کیفی آبهای زیرزمینی استان گیلان با استفاده از زمین آمار

رضایی مجتبی*,دواتگر ناصر,تاجداری خسرو,ابولپور بهروز

* موسسه تحقیقات برنج كشور، رشت

کم آبی سالهای اخیر باعث گرایش برنجکاران گیلانی به استفاده از منابع آب زیرزمینی برای تولید برنج ونگرانی هایی در مورد کیفیت این منابع شده است. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی چند شاخص مهم کیفیت آبهای زیرزمینی در سطح استان گیلان با استفاده از زمین آمار و با داده های شاخص کیفیت آب شامل EC،Na  وSAR  نمونه برداری شده از 135 حلقه چاه مربوط به شهریور سال 1386 در سطح این استان انجام گرفته است. ابتدا دقت روش های کریجینگ معمولی(OK)  و معکوس فاصله (IDW) با سه توان مختلف (3 و 2، m=1) بررسی و در نهایت نقشه های پهنه بندی این خصوصیات در سطح استان رسم شد. نتایج نشان داد این خواص از ساختار مکانی خوبی برخوردار هستند. مدل کروی بهترین مدل برای برازش واریوگرام می باشد. روش های مورد بررسی از نظر دقت تفاوت زیادی ندارد ولی در مجموع روش های کریجینگ و معکوس فاصله با توان یک دقت بیشتری در درون یابی این خواص داشته اند. پهنه بندی خواص کیفی نشان داد میزان هدایتالکتریکی آبهای زیرزمینی در اکثر مناطق استان پایین است. ولی در مناطق پایین دست حوضه سفیدرود مخصوصا در منطقه تلاقی سفیدرود با دریای خزر این شاخص از 1 دسی زیمنس برمتر بیشتر می باشد. به همین ترتیب در این منطقه میزان SAR وNa  نیز در مقایسه با دیگر مناطق بالاتر می باشد ولی از نظر کشاورزی برای کشت برنج مشکلی بوجود نخواهد آورد. نتایج این پژوهش نشان داد از نظر شاخص SAR، کیفیت آبهای زیرزمینی استان در مجموع مناسب است ولی از نظر هدایت الکتریکی کیفیت آبهای زیرزمینی استان خصوصا در مناطق مرکزی و مرکزی متمایل به شرق همجوار با دریا پایین بوده و می تواند پایداری تولید برنج در این مناطق را که از مناطق عمده برنجکاری استان می باشد به خطر اندازد.

كلید واژه: آب زیرزمینی، کیفیت، تغییرات مکانی


ارزیابی حاصلخیزی خاک با استفاده از تکنیک فازی - AHP و GIS

ارزیابی حاصلخیزی خاک بر اساس فاکتورهای فسفر، پتاسیم و مواد آلی برای گندم با استفاده از تکنیک فازی - AHP و GIS

اعمی ازغدی علی*,خراسانی رضا,مکرم مرضیه,معزی عبدالامیر

* دانشگاه شهید چمران اهواز

امروزه تکنیک فازی برای تهیه نقشه ها در علوم مختلف بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه نقش موثر حاصلخیزی خاک در کشاورزی پیشرفته، تهیه نقشه حاصلخیزی خاک جهت برنامه ریزی بهتر برای استفاده از کودهای شیمیایی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی بر آن است تا با تهیه نقشه حاصلخیزی خاک از نظر مواد آلی، فسفر و پتاسیم جهت کشت گندم در دشت شاوور استان خوزستان وضعیت منطقه را از نظر حاصلخیزی ارزیابی کرد. نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. داده هایی ورودی شامل مقادیر فسفر و پتاسیم قابل استفاده و مواد آلی از 282 نقاط مطالعاتی خاک بود. در ابتدا درون یابی این نقاط با استفاده از مدل IDW (وزن دهی عکس فاصله) در محیطGIS  انجام شد. سپس برای هر یک از فاکتورهای مورد مطالعه یک تابع عضویت تعریف گردید. در نهایت برای دستیابی به نقشه نهایی حاصلخیزی خاک در منطقه مورد مطالعه، از تکنیک AHP در نرم افزار Expert Choice با نرخ سازگاری 0.05 استفاده شد. نتایج نشان داد که 51، 26، 12 و 11 درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتیب در گروه های خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط و خوب از لحاظ حاصلخیزی جهت کشت گندم قرار گرفتند. در مجموع می توان گفت که تهیه نقشه حاصلخیزی بصورت تفکیکی می تواند گامی اولیه و موثر در مطالعات حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از کودها مطرح باشد.

كلید واژه: سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، حاصلخیزی خاک


ارایه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای

روشن فكر علی,ظهیری جواد*,كاشفی پور سیدمحمود

* دانشكده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

برای ایجاد تاخیر در سیلاب و کاستن دبی اوج آن معمولا از سدهای پاره سنگی تاخیری استفاده می گردد. مواد مورد استفاده در این نوع سدها معمولا باعث ایجاد تلاطم در جریان شده و در نتیجه در این محیط ها نمی توان از رابطه دارسی استفاده نمود. بر همین اساس در این محیط ها از روابط غیر دارسی استفاده می شود. معادلات جریان غیردارسی به دو صورت کلی i=aVN و  i=rV+sV2نشان داده می شوند. از جمله مهمترین پارامترهای موثر در شبیه سازی جریان در چنین محیط هایی مقدار N می باشد که معمولا بصورت تجربی و یا از طریق داده های آزمایشگاهی محاسبه می گردد. N نشان دهنده تلاطم جریان بوده و مقدار آن از 1 (جریان ورقه ای) تا 2 (جریان کاملا متلاطم) تغییر می کند.اشکال عمده بعضی روابط غیر دارسی (از جمله رابطه ارگون) این است که نمی توانند مستقیما مقادیر N و a را محاسبه نمایند. در این تحقیق با بکار بردن معادله ارگون و با استفاده از تحلیل های ریاضی معادلاتی جهت محاسبه مستقیم N و a ارایه شده و در نهایت رابطه ای جهت برآورد ضرایب هدایت هیدرولیکی معادل (Ke) در محیط های متخلخل استخراج شده است. جهت صحت سنجی معادلات استخراج شده از اطلاعات آزمایشگاهی تحقیقات قبلی استفاده شد. همچنین مقادیر N با استفاده از رگرسیون غیر خطی محاسبه و با N محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مجاورت مرزها (2 و N=1) مقادیر N محاسبه شده از دقت بالایی برخوردارند و با فاصله گرفتن از مرزها از دقت نتایج کاسته می گردد.

كلید واژه: ضرایب جریان غیر دارسی، رابطه ارگون، تلاطم، هدایت هیدرولیکی معادل


هم بستگی پارامترهای Q/I با بعضی ویژگی های خاك و جذب پتاسیم به وسیله گندم در تعدادی از خاك های منطقه آبیك

قنواتی نوید*,ملكوتی محمدجعفر,حسین پور علیرضا

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

هم بستگی بین پارامترهای كمیت- شدت پتاسیم خاك(Q/I)  با بعضی ویژگی های خاك و شاخص های گیاهی گندم (Triticum aestivum L.) در یك آزمایش گلخانه ای در سال زراعی 83-1382 در منطقه آبیك قزوین مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور تعداد 80 عدد نمونه خاك از عمق 0-30 سانتی متری مزارعی كه به صورت تصادفی در سرتاسر منطقه انتخاب شده بود، برداشت و بر اساس بافت خاك و پتاسیم قابل استفاده، 21 نمونه از آنها انتخاب گردید و در آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح كامل تصادفی كه فاكتور اول 21 نمونه خاك و فاكتور دوم دو سطح كودی 0 و 100 میلی گرم پتاسیم در كیلوگرم بود، در سه تكرار انجام شد. اثركود پتاسه بر عملكرد گندم در سطح %5 و اثر خصوصیات خاك بر عملكرد گندم در سطح %1 معنی دار شد، ولی اثر متقابل كود پتاسه و خصوصیات خاك معنی دار نشد. دامنه ای از نسبت فعالیت پتاسیم خاك(ARK) كه در آن نمودار  Q/Iبه صورت خطی بود، تعیین گردید. ظرفیت بافری بالقوه پتاسیم خاك(PBCK)  هم بستگی بالایی را با (r=0.996**)، درصد رس (r=0.921**) و درصد رطوبت اشباع (r=0.811**) نشان داد. معادله زیر به عنوان برآورد كننده ظرفیت بافری خاك در خاك های زیر كشت گندم منطقه آبیك پیشنهاد گردید.

PBCk=7.419CEC-19.743              R2adj=0.782

نسبت فعالیت تعادلی پتاسیم (AReK) هم بستگی بالایی را با پتاسیم محلول (r=0.846**)، پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم (r=0.730**)، درصد رطوبت اشباع (r=-0.794**) و در صد رس (r=-0.602**) نشان داد. هم چنین مقدار پتاسیم (Dk0) هم بستگی بالایی را با پتاسیم قابل استخراج با استات آمونیوم?سهل الوصول (r=0.871**)، پتاسیم محلول (r=0.778**)، درصد رطوبت اشباع (r=-0.551**) و درصد رس (r=-0.206**) نشان داد. هم بستگی بین پتاسیم قابل استفاده گیاه، DK0 و ARek با پتاسیم جذب شده توسط گندم و عملكرد نسبی گندم معنی دار نگردید. ولی PBCK با پتاسیم جذب شده به وسیله گندم (r=0.729**) و عملكرد نسبی گندم (r=0.735**) هم بستگی بالایی را نشان داد. هم بستگی بین پارامترهای Q/I حاصل از محلول های K2SO4, KCl با خصوصیات خاك دارای تفاوت معنی داری نبود اما پارامترهای Q/I حاصل از محلول KCl هم بستگی بیشتری با شاخص های رشد گندم داشت.

كلید واژه: گندم (.Triticum aestivum L)، كمیت – شدت (Q/I)، ظرفیت بافری، پتاسیم قابل جذب، عملكرد

 


تاثیر موقعیت منطقه نمونه و نظر كارشناس بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاك (مطالعه موردی: منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختیاری)

اسفندیارپورربروجنی عیسی,صالحی محمدحسن*,تومانیان نورایر,محمدی جهانگرد

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهركرد

ژئوپدولوژی، یك روش سیستماتیك تجزیه و تحلیل سطوح ژئومرفیك برای نقشه برداری خاك است كه عملیات صحرایی را عمدتا بر مبنای كار در منطقه نمونه پایه ریزی می كند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی موقعیت منطقه نمونه و تاثیر نظر كارشناس در راستای تعیین میزان اعتبار تعمیم پذیری نتایج حاصل از روش ژئوپدولوژی برای اشكال اراضی مشابه، در جنوب غربی بروجن است. پس از تهیه نقشه تفسیری اولیه روی عكس های هوایی با مقیاس “1:20000”، با توجه به موقعیت های مختلف واحد Pi111 كه بیشترین مساحت از محدوده مطالعاتی را در بر می گرفت، منطقه نمونه در سه موقعیت مختلف طراحی شد و نقشه مزبور، در قالب مطالعات خاك شناسی رده دوم نهایی گردید. هم چنین، نظر دو كارشناس مختلف در رابطه با تعیین نقاط آزمون در خارج از منطقه نمونه به منظور بررسی میزان اعتبار نتایج تعمیم پذیری روش ژئوپدولوژی برای واحد مذكور، مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد كه تغییر موقعیت منطقه نمونه، تفاوت های تاكسونومیكی را در سطوح مختلف (رده، تحت گروه و یا فامیل) و نوع واحد نقشه (كمپلكس و همگون) برای واحد Pi111 در بر داشته است. هم چنین، علی رغم مشابهت نتایج رده بندی پروفیل های تعیین شده توسط كارشناسان با یكدیگر، میزان هم خوانی این خاك ها با پروفیل های شاهد منطقه نمونه (تا سطح فامیل) در هر كدام از موقعیت های سه گانه، متفاوت بود. بنابراین، استفاده از فازهای شكل اراضی برای افزایش دقت نتایج روش ژئوپدولوژی توصیه می شود.

كلید واژه: ژئوپدولوژی، نقشه برداری خاک، منطقه نمونه، تعمیم پذیری، منطقه بروجن

 


function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :