تبلیغات
برترین مقالات و موضوعات روز کشاورزی

اثر مصرف روزانه یك نمونه از غلات صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده با آهن همراه با مغز تخمه كدو (.cucurbita pepo L) بر وضعیت آهن سرم در زنان

نقی ئی محمدرضا*,مفید محمود

مقدمه: كم خونی فقر آهن از رایج ترین مشكلات تغذیه ای در جهان است.
هدف: هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف یكی از غلات صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده با آهن و مغز تخمه كدو به عنوان دو منبع غذایی آهن بر وضعیت تغذیه آهن و شاخص های هماتولوژیك زنان در سنین باروری است
.
روش بررسی: هشت داوطلب زن سالم، مجرد یا متاهل غیرباردار در دامنه سنی 37-20 سال، روزانه 30 گرم (یك سروینگ یا وعده) از یك نوع صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده با آهن - حاوی
7.1 میلی گرم آهن در هر سروینگ به همراه 30 گرم مغز تخمه كدو - حاوی 4 میلی گرم آهن به مدت چهار هفته مصرف كردند. نمونه های خون در روز بیستم عادت ماهیانه هر كدام از زنان، قبل و بعد از مصرف جمع آوری شد و شاخص های وضعیت آهن نظیر شمارش گلبول های قرمز، هموگلوبین (Hb)، هماتوكریت (Ht)، فریتین سرم، آهن سرم، ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC)، ترانسفرین، و درصد اشباع ترانسفرین تعیین شد.
نتایج: پس از مصرف پاسخ بهتری در وضعیت آهن مشاهده شد. در آنالیز آماری اختلاف معنی دار در افزایش آهن سرم، افزایش درصد ترانسفرین، و كاهش،
TIBC  در مرحله قبل و بعد به دست آمد. همه افراد پس از مصرف از سطح آهن سرمی بیشتری برخوردار بودند. یك همبستگی مثبت معنی دار از اختلاف در سطوح آهن سرم و اختلاف در درصدهای اشباع ترانسفرین و یك همبستگی منفی معنی دار از اختلاف در سطوح آهن سرم و اختلاف در TIBC ها به دست آمد.
نتیجه گیری: غذاها یا مواد غذایی غنی سازی شده در حفظ وضعیت مطلوب تغذیه ای و كاهش بروز كمبودهای آهن نقش دارند و استفاده از غلات صبحانه آماده مصرف غنی سازی شده به عنوان یك راهبرد رایج محسوب می شود. نتایج این مطالعه نشان داد كه افزودن یك منبع دیگر غذایی آهن نظیر مغز تخمه كدو باعث بهبودی وضعیت آهن در بدن می شود. انجام مطالعات بیشتر و طولانی تر با استفاده از این دو فراورده غذایی به منظور تعیین اثر غنی سازی آهن بر وضعیت و تغذیه آهن در میان جمعیت های هدف، به ویژه در بین كودكان، نوجوانان و زنان در سنین باروری و در دوران بارداری توصیه می شود
.

كلید واژه: غله صبحانه آماده مصرف، مغز تخمه كدو، كمبود آهن، كم خونی، زنان


کلید شناسایی 10 گونه از مهمترین چوب های بخش روزنه ای شمال ایران با کمک لنز

صفدری وحیدرضا*,حمصی سیدامیرهومن,حسینی هاشمی سیدخلیل

* گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد كرج

بدون تردید شناسایی ظاهری چوب ها به سبب خصوصیات متشابه ای که دارند از پیچیدگی خاصی برخوردار است. در این تحقیق طرز شناسایی ده گونه از چوب های بخش روزنه ای جنگل های شمال ایران (هیرکانی) از طریق خصوصیات آناتومیکی در مقطع عرضی و با کمک لنز مورد مطالعه قرار گرفتند. گونه هایی که بیشتر به یکدیگر متشابه بودند در یک گروه قرار گرفتند و تفاوت هایی جزیی آنها مطالعه شد. همه ده گونه مورد مطالعه که جز چوب های بخش روزنه ای بودند، به 4 گروه مجزا (1. بلوط 2. شب خسب و زبان گنجشک 3. لیلکی، توت و اقاقیا 4. ملج، اوجا، آزاد و داغداغان) تقسیم شدند. جدای از رنگ و بافت گونه ها، نحوه جهت گیری آوندهای تابستانه، حضور یا عدم حضور تیل در آوندهای بهاره، وضوحیت پره چوبی و پلاژ، چهار صفت مهمی هستند که در شناسایی ماکروسکوپی گونه های بخش روزنه ای ایران نقش مهمی را نیز ایفا می نمایند.

كلید واژه: شناسایی ماکروسکوپی، لنز، بخش روزنه ای، تیل، پره چوبی، پلاژ


بررسی و تعیین رابطه بین صفات مورفوفیزیولوژیک با عملکرد دانه در کلزا (.Brassica napus L)

میری حمیدرضا,امام یحیی,نورمحمدی قربان

به منظور تعیین رابطه ویژگی های مورفوفیزیولوژیک با عملکرد دانه در 16 رقم کلزا، آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در شمال شرق استان فارس اجرا گردید. صفات عملکرد دانه، اجزای عملکرد (تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار دانه)، تعداد شاخه های جانبی بارور، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اندازه گیری شدند. همچنین در مرحله رشد رویشی و زایشی، وزن مخصوص برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تعداد خورجین در بوته، تعداد شاخه جانبی بارور، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت همبستگی معنی داری با عملکرد دانه دارند. ارقام با عملکرد دانه بیشتر، از تعداد شاخه جانبی و تعداد خورجین بیشتر و نیز کل ماده خشک و شاخص برداشت زیادتری نسبت به ارقام با عملکرد کمتر برخوردار بودند. همبستگی معنی داری بین عملکرد دانه با تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و وزن ویژه برگ مشاهده نشد. با توجه به سهولت اندازه گیری و قابلیت توارث پذیری زیاد، می توان از اجزای عملکرد به ویژه تعداد خورجین در بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در گزینش ارقام پرمحصول کلزا بهره برد.

كلید واژه: کلزا، عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک


بررسی تاثیر الگو و آرایش کاشت، عرض ردیف و فاصله بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد، روغن و برخی خصوصیات مرفولوژیک گلرنگ در نظام کشت دوگانه در منطقه سنندج

پاساری بابك,نورمحمدی قربان,درویش فرخ,حیدری شریف آبادی حسین

به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت، عرض ردیف و فاصله بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد، روغن و برخی خصوصیات مرفولوژیک گلرنگ در کشت دوم، آزمایشی در طی فصل زراعی 84/1383 در منطقه سنندج صورت گرفت. طرح آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل: الگوی کاشت (یک ردیفه، دو ردیفه)، عرض ردیف (50 و 60 سانتیمتر) و فاصله بوته روی ردیف (5 و 10 سانتیمتر) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فقط ارتفاع بوته تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در بین سایر تیمارها اختلاف معنی دار در سطح 5% و 1% مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصله، فاصله بوته بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و عملکرد روغن داشت. بدنبال آن الگوی کاشت و سپس عرض ردیف بیشترین تاثیر را داشتند. بطوریکه بالاترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد گل و عملکرد روغن در تیمار کشت دو ردیفه، عرض ردیف 50 سانتیمتر و فاصله بوته 5 سانتیمتر به ترتیب به میزان: 783.63، 7628.76، 156.24 و 249.49 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. میزان افزایش عملکرد دانه در فاصله بوته 5 سانتیمتر نسبت به 10 سانتیمتر، عرض ردیف 50 سانتیمتر نسبت به 60 سانتیمتر، کشت دو ردیفه نسبت به یک ردیفه به ترتیب: 84.22 درصد، 4.16 درصد و 15.29 درصد بود. ارتفاع اولین شاخه جانبی، تعداد طبق بارور و نابارور، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و میزان روغن دانه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند. با افزایش تراکم، ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه جانبی و درصد روغن افزایش یافت، ولی تعداد شاخه های جانبی در بوته، تعداد طبق بارور در بوته، تعداد دانه در طبق و شاخص برداشت کاهش یافت.

كلید واژه: گلرنگ، الگوی کاشت، عرض ردیف، فاصله بوته، کشت دوم، عملکرد و اجزای عملکرد، خصوصیات مرفولوژیک


بررسی اثر مقادیر مختلف سولفات روی (ZnSo4) در بهبود خصوصیات کمی و کیفی ارقام گندم

سیدشریفی رئوف*,فرزانه سلیم,ساعدنیا ودود,سیدشریفی رضا

* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف سولفات روی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام گندم آبی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 81 و 82 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: ارقام گندم در پنج سطح شامل: Mv-17، کاسپارد، الموت، C-73-5 C-73-20 و سطوح کود روی (Zn) در سه سطح شامل: صفر- 40 و 80 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات روی. نتایج از تجزیه واریانس مرکب دو سال آزمایش نشان داد که با افزایش مصرف سولفات روی، عملکرد دانه، درصد پروتئین و میزان روی دانه افزایش می یابد. بیشترین عملکرد به رقم کاسپارد و کمترین آن به رقم الموت تعلق داشت. معنی دار شدن اثر متقابل سال در مقادیر مختلف سولفات روی بر میزان روی، نیتروژن و پروتئین دانه در سطح احتمال یک درصد و مقایسه میانگین ها نشان داد که در هر دو سال آزمایش با افزایش کاربرد سولفات روی، میزان آنها در دانه افزایش یافت ولی میزان این افزایش در سال اول آزمایش بیشتر از سال دوم بود. بیشترین درصد پروتئین به لاین C-75-5 و کمترین آن به لاین C-73-20 تعلق دارد هر چند که اختلاف آماری معنی داری بین ارقام MV-17، الموت، کاسپارد و C-73-20 با همدیگر از نظر میزان پروتئین وجود نداشت. بالاترین میزان نیتروژن دانه به لاین C-75-5 و پایین ترین آن به لاین C-73-20 با همدیگر از نظر میزان پروتئین وجود نداشت. بالاترین میزان نیتروژن دانه به لاین C-75-5 و پایین ترین آن به لاین C-73-20 مربوط می شد. در بین ارقام مورد بررسی با افزایش مصرف سولفات روی لاین C-75-5 بیشترین درصد روی و پروتئین را داشت رقم کاسپارد کمترین درصد روی و رقم MV-17 کمترین درصد پروتئین را داشت. از نظر عملکرد دانه رقم کاسپارد بالاترین و رقم الموت کمترین عملکرد دانه را داشت. وجود اثر متقابل معنی دار بین ارقام و مقادیر کاربرد روی بر درصد پروتئین دانه نشان داد که بیشترین درصد پروتئین به رقم کاسپارد با کاربرد 80 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و کمترین درصد پروتئین دانه به رقم C-73-20 بدون استفاده از سولفات روی تعلق داشت.

كلید واژه: سولفات روی، عملکرد و گندم

 


مقایسه انتخاب مستقیم و غیر مستقیم بر اساس شاخص های مختلف انتخاب در لاین های گندم در شرایط معمول و تنش رطوبتی

رضایی عبدالمجید*,یوسفی آذر معصومه

* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

برای بهبود صفت پیچیده ای مانند عملكرد كه توارث پذیری پایینی دارد، از انتخاب غیرمستقیم توسط صفات دیگر و نیز شاخص مناسبی بر اساس چند صفت موثر بر عملكرد استفاده می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی كارآیی روش های مختلف انتخاب در 23 لاین F2 : 4 گندم حاصل از تلاقی دو رقم ویرمارین (حساس به خشكی) و سرداری (متحمل به خشكی) انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار و دو تیمار آبیاری پس از 3±70 و 3±120 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر كلاس A به ترتیب برای شرایط غیرتنش و تنش در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. برای هر یك از این شرایط شـاخص های انتخاب با استفاده از چهار صفت تعداد سنبله در متر مربع، تعداد روز تا سنبله دهی، تعداد دانه در سنبلـه و وزن دانـه و هم چنین پاسخ های مستقیم و همبسته این صفات به همراه عملكرد، محاسبه شدند. نتایج پاسخ های مستقیم و همبسته صفات به انتخاب نشان داد كه برای شرایط مشابه با این بررسی ژنوتیپ های زودرس با تعداد سنبله زیاد، تعداد دانه كم و وزن دانه بالا از پتانسیل عملكرد بالاتری برخوردار هستند. تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزاردانه پاسخ مثبتی به انتخاب در اكثر شاخص ها و در هر دو شرایط داشتند، ولی پاسخ روز تا سنبله دهی و تعداد دانه در سنبله در شاخص ها منفی بود. بنابراین انتخاب بر اساس این شاخص ها نیز باعث گزینش ارقام زودرس با تعداد سنبله بالا و تعداد دانه كم و وزن دانه بالا می شود كه از پتانسیل عملكرد بیشتری برخوردار هستند. در این بررسی شاخص های اسمیت - هیزل و پایه بریم - ویلیامز كارآیی انتخاب بالاتری داشتند.

كلید واژه: انتخاب مستقیم و غیر مستقیم، تنش رطوبتی، شاخص های انتخاب، گندم، واكنش همبسته

 


شباهت الگوی الكتروفورز پروتئین استرین های Xanthomonas axonopodis pv. citri جداشده از مركبات استان های هرمزگان وكرمان با استرین های برخی دیگر از گونه های Xanthomonas

خداكرمیان غلام*,سوینگز ژان

* دانشكده كشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

الگوی پروتئین الكتروفورز شده 21 استرین Xanthomonas axonopodis pv. citri جدا شده از مركبات دو استان هرمزگان و كرمان به همراه استرین های استاندارد نماینده X. a. pv. citri و X.a. pv. aurantifoli توسط نرم افزار Gel Compar version 4.2 با 246 استرین از گونه های: X. a. pv. citri, X. a. pv. glycins, X. a. pv. manihotis, X. campestris pv. campestris, X. a. pv. phaseoli, X. cassavae, X. vesicatoria, X. c. pv. euphorbia, X. c. pv. arracaciae, X. a. pv. malvacearum, X. a. pv. clitoriae, X. a. pv. citrumelo, X. a. pv. aurantifolii, X. a. pv. alfalfae, X. cucurbitae, X. a. pv. dieffenbachiae, X. vasicola. pv. holcicola, X. melonis, X. hortorum. pv. pelargonii, X. a. pv. poinsettiicola, X. arboricola pv. pruni, X. c. pv. raphani, X. a. pv. ricini, X. a. pv. vasculorum, X. a. pv. X. c. pv. barbareae , X. c. vignicola, X. c. pv. armoraciae مقایسه و میزان شباهت آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد كه شباهت استرین های مورد بررسی به طور متوسط بیش از 86% بود. استرین های جدا شده از استان های هرمزگان و كرمان دارای بیشترین شباهت (100%) به استرین های X. a. pv. citri LMG 9176. و X. a. pv. citri LMG 9654 و كمترین شباهت (84.90%) به استرین های euphorbia LMG 7402 X. a. pv. و X. a. pv. ricini LMG 7444 بودند. شباهت كامل الگوی پروتئین الكتروفورز شده استرین های جدا شده از استان های هرمزگان و كرمان به برخی استرین های پاتوتیپ A یا X. a. pv. citri با الگوی بیماری زایی آن كه در مطالعات پیشین ما تعیین شده بود، مطابقت دارد.

كلید واژه: شانكر باكتریایی مركبات، كرمان، هرمزگان، Xanthomonas axonopodis pv. citri ،Xanthomonas

 


تاثیر نوع رقم نیشكر بر واكنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Platytelenomus hylas (Hym., scelionidae نسبت به تراكم های مختلف تخم ساقه خوار (Sesamia nonagrioides (Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم

عسكریان زاده علیرضا*,محرمی پور سعید,نره ای ارسلان

* دانشگاه تربیت مدرس، تهران، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

 ارقام مختلف یك گیاه و یا گونه های مختلف گیاهی می توانند ازطریق صفات فیزیكی و بیوشیمیایی و یا به صورت غیر مستقیم از طریق جیره غذایی میزبان، روی ویژگی های رفتاری و كارایی دشمن طبیعی تاثیر بگذارد. این بررسی با هدف تعیین درصد پارازیتیسم و واكنش تابعی زنبور پارازیتوئید Platytelenomus hylas Nixon نسبت به تراكم های مختلف تخم ساقه خوار .Sesamia nonagrioides Lef و تعیین میزان تاثیر نوع رقم در این ویژگی رفتاری پارازیتوئید به عنوان یكی از روش های ارزیابی كارایی زنبور یاد شده در ارقام مختلف نیشكر انجام گردید. در مزرعه با جمع آوری تخم آفت از مزارع نیشكر در سه رقم تجاری CP48-103، CP57-614 و CP69-1062، درصد پارازیتیسم در هر یك از ارقام تعیین گردید. به منظور تعیین واكنش تابعی زنبور، تخم های جمع آوری شده تا خارج شدن زنبورها در انكوباتور نگه داری شدند. سپس واكنش تابعی زنبور در تراكم های 2، 4، 6، 8، 14، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90 در لوله آزمایش (به ابعاد 2×17.5 سانتی متر) در مدت 24 ساعت بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده های واكنش تابعی از نرم افزارSAS  استفاده شد. تجزیه آماری داده ها نشان داد كه میزان پارازیتیسم تخم آفت توسط زنبور P. hylas در بین سه رقم نیشكر دارای اختلاف معنی دار است و میزان پارازیتیسم تخم های آفت متاثر از رقم می باشد. مقایسه میانگین ها با آزمون دانكن نشان داد كه رقم CP48-103 در یك گروه و دو رقم دیگر در گروه دیگری قرار دارند. مطابق با نتایج این تحقیق، واكنش تابعی زنبور در هر سه رقم مورد مطالعه از نوع سوم است. مقایسه پارامترهای برآورد شده توسط مدل هولینگ برای هریك از آزمایش ها در سه رقم مورد آزمایش نشان داد كه قدرت جستجوی زنبور در رقم CP48-103 به طور معنی داری بیشتر از دو رقم دیگر است ولی بین ارقام CP57-614 و CP69-1062، تفاوت معنی داری دیده نشد. هم چنین زمان دست یابی و حداكثر میزان پارازیتیسم برآورد شده توسط مدل(T/Th) در سه رقم تفاوت داشته و در رقم CP69-1062 به طور معنی داری كمتر از دو رقم دیگر است.

كلید واژه: Sesamia nonagrioides ،Platytelenomus hylas، ارقام نیشكر، واكنش تابعی


تاثیر تاریخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزای آن در ژنوتیپ های نخود زراعی (.Cicer arientinum L) در شرایط دیم خرم آباد

فلاح سیف اله*

* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

برای مطالعه تاثیر تاریخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزای عملكرد ژنوتیپ های نخود زراعی در شرایط دیم منطقه خرم آباد، آزمایشی در مزرعه تحقیقات كشاورزی اداره هواشناسی لرستان در سال زراعی 85-1384 به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت اسپلیت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار اجرا شد. تاریخ كاشت شامل كاشت در 15 اسفند، اول فروردین و 15 فروردین به عنوان عامل اصلی و تراكم بوته شامل 18، 24، 30 و 36 بوته در مترمربع به همراه توده محلی گریت و ژنوتیپ Flip 93-93 به عنوان عامل فرعی مقایسه شد. نتایج نشان دادند كه با تاخیر در كاشت تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانه، عملكرد دانه و ماده خشك به طور معنی داری كاهش یافتند. با افزایش تراكم بوته تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه به طور معنی داری كاهش یافتند، عملكرد دانه و ماده خشك ابتدا افزایش و سپس كاهش داشتند. شاخص برداشت تحت تاثیر تاریخ كاشت و تراكم بوته قرار نگرفت. توده محلی گریت در مقایسه با ژنوتیپ Flip 93-93 دارای تعداد نیام در بوته، عملكرد دانه و ماده خشك بیشتر ولی تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه و شاخص برداشت آن كمتر بود. با توجه به نتایج به دست آمده و با عنایت به وقوع تنش خشكی و حرارتی در فاز زایشی نخود دیم در این منطقه، كاشت زود توده محلی گریت با تراكم 24 تا 30 بوته در مترمربع را می توان توصیه نمود.

كلید واژه: تاریخ کاشت، تراكم بوته، شرایط دیم، ژنوتیپ، عملكرد، نخود زراعی


برآورد نیازهای گرمایی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel در شرایط صحرایی

بصیرت مهدی*

* موسسه تحقیقات پسته کشور، رفسنجان

پروانه چوبخوار پسته، (Kermania pistaciella Amsel)، یكی از آفات مهم پسته است. این تحقیق در دو ایستگاه موسسه تحقیقات پسته كشور انجام شد. در این دو باغ روند تشكیل پیله و ظهور حشرات كامل این آفت در طول چهار سال ثبت شد. آستانه حداقل حرارتی به روش كمترین ضریب تغییرات حرارت موثر (Least Coefficient of Variation method) برای مراحل مختلف رشد این آفت محاسبه شد. مجموع حرارت موثر برای درصد های مختلف تشكیل پیله شفیرگی و ظهور حشره كامل به دست آمد. آستانه حداقل حرارتی برای دوره های لارو زمستان گذران تا پیله شفیرگی، لارو زمستان گذران تا حشره كامل و پیله شفیرگی تا حشره كامل به ترتیب 10، 11 و 12 درجه سانتی گراد می باشد. مجموع حرارت موثر برای تشكیل 50 درصد پیله شفیرگی از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارت 73.6 10 oC درجه روز به دست آمد. اوج ظهور حشرات كامل به طور متوسط با 65 درصد ظهور حشرات كامل هم زمان بود. اگر این درصد ظهور حشرات كامل به عنوان پایه ای برای زمان كنترل پذیرفته شود. مجموع حرارت موثر از اول بهمن ماه برای 65% ظهور حشرات كامل از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارتی 213.8 11 oC درجه روز محاسبه گردید. مجموع حرارت موثر برای 65% درصد ظهور حشرات كامل بر اساس آستانه حداقل حرارتی 12 oC از زمان تشكیل 5 درصد پیله شفیرگی، 50 درصد تشكیل پیله شفیرگی و از 5 درصد ظهور حشرات كامل به ترتیب 145.3، 126.9 و 71.6 درجه روز محاسبه شد.

كلید واژه: پروانه چوبخوار پسته، آستانه حداقل حرارتی، مجموع حرارت موثر


function mypopup() { mywindow = window.open("http://www.spootashop.com"); mywindow.moveTo(0, 0); }


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :